TEL:  02-9234794-6
LINE ID:  MONGKOL.FUR

มงคลเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในวงการเฟอร์นิเจอร์ ทำให้มีสินค้ามากมาย และหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน